Wiecie, że uwielbiamy, kiedy dzielicie się z nami zdjęciami Waszych wnętrz z naszymi meblami! Często dostajemy od Was foty z miłym komentarzem. Postanowiliśmy zatem uruchomić drugą edycję konkursu i wynagrodzić najlepszą pracę!

Domestic, czyli meble Wood Republic
w domu

Nagrodą główną jest mebel do wyboru z poniższej listy:
BIFF.1, BIFF.2, FIU.1, FIU.2, JOOMLA, JOOMLA.lit, NORSK.puf, NORSK.single

Aby wziąć udział w konkursie,
wykonaj przynajmniej jedną fotografię mebla od Wood Republic, który znajduje się w realnej przestrzeni prywatnej. Prześlij zdjęcie na adres: art.woodrepublic@gmail.com

Nie masz jeszcze żadnego mebla od nas?
Nic straconego, to świetna szansa na przygarnięcie pierwszego do kolekcji.
Dowolną techniką przygotuj projekt wymarzonego mebla lub wnętrza z okazami od Wood Republic. Możesz rysować, malować, projektować w programie graficznym, robić kolaże… Dajemy Ci pełną wolność! Pracę prześlij na adres art.woodrepublic@gmail.com

Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w mailu zwrotnym. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, wiadomość należy wysłać ponownie lub skontaktować się z nami telefonicznie.

 Na prace czekamy w terminie od 21.05.2022 do 05.06.2022 24.07.2022 do godziny 23:59
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2022.  27.07.2022.

Powodzenia!


Regulamin

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Wood Republic Michał Rypiński z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czerwonackiej 1A;  61-016 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7822397524, zwana dalej „Organizatorem”. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy w szczególności od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26) .). Konkurs nosi nazwę „Domestic, czyli meble Wood Republic w Twoim domu”.
Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.woodrepublic.pl/konkurs (zwanej dalej „Stroną Konkursową”) oraz mediów społecznościowych.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 1. Możesz wziąć udział w konkursie, jeśli jeteś pełnoletni w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Jeśli jesteś naszym Pracownikiem – Ty, Twój małżonek, dzieci, rodzeństwo i rodzice nie możecie wziąć udziału w konkursie.
 3. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 20.05.2022. do 05.06.2022. 24.07.2022. do godziny: 23:59
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2022. 27.07.2022.
 5. Możesz przysłać więcej, niż jedną Pracę, będzie nam niezmiernie miło, niemniej ilość przesłanych Prac nie wpływa na szanse wygrania konkursu.
 6. Wybierzemy 1 pracę, która według nas będzie najlepsza. 
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród dodatkowych.
 8. Pracę wyślij nam w formie cyfrowej (plik .jpg lub .pdf) na adres: art.woodrepublic@gmail.com  – czekamy na nią do 5. czerwca 2022 roku do 23:59. Podpisz swoją Pracę co najmniej imieniem. Możesz dobrowolnie podać nam inne dane, jak nazwisko czy numer telefonu.
  Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w mailu zwrotnym. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, wiadomość należy wysłać ponownie lub skontaktować się z nami telefonicznie.
 9. Wysyłając Pracę oświadczasz, że jesteś jej autorem oraz że masz do niej pełne prawa.
 10. Wysyłając mailem Pracę wyrażasz zgodę na jej publikację w Serwisach Społecznościowych Wood Republic oraz na naszych stronach internetowych. 
 11. Wyniki ogłosimy 27.07.2022 za pośrednictwem naszych Serwisów Społecznościowych, a Zwycięzcę dodatkowo poinformujemy o fakcie mailem.
 12. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednocześnie złożeniem poniższych oświadczeń:

  a) Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej.
  b) Oświadczam, że załączona praca nie narusza praw autorskich innych osób.
  c) Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia, z chwilą złożenia pracy konkursowej: wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie dzieła bez dodatkowego wynagrodzenia, wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska jako autora pracy. Z chwilą złożenia pracy konkursowej udzielam organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, ani co do ilości egzemplarzy do wykorzystania w celach wydawniczo promocyjnych, w tym w szczególności publikacji w Internecie.”

  oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Wood Republic Michał Rypiński.

Zadanie konkursowe:

a) wykonaj przynajmniej jedną fotografię mebla wykonanego przez Wood Republic, który znajduje się w realnej przestrzeni prywatnej.
b) Dowolną techniką przygotuj projekt wymarzonego mebla lub wnętrza z okazami od Wood Republic.

Nagroda

  1. Jeśli Twoja praca będzie najlepsza, dostaniesz od nas nagrodę. Nagrodą jest własnoręcznie przez nas wykonany mebel, który wybierzesz spośród okazów: BIFF.1, BIFF.2, FIU.1, FIU.2, JOOMLA, JOOMLA.lit, NORSK.puf, NORSK.single
   Możesz wybrać kolor olejowosku, którym będzie wybarwiony mebel.
   Jeśli potrzebujesz więcej mebli, dajemy Ci 15% rabatu od naszych regularnych cen na jedno całe zamówienie.
  2. Możesz być nagrodzona / nagrodzony tylko jedną z dostępnych nagród, bez względu na to, ile Prac nam wyślesz.
  3. Nagrodę rzeczową możesz odebrać od nas osobiście, a przy okazji pogadać o sprawach bardziej lub mniej ważnych, wypić z nami kawę i zjeść pączka. Jeśli jednak do Poznania Ci nie po drodze, nagrodę wyślemy Ci kurierem na wskazany adres.
  4. Rabat -15% można wykorzystać na całe jedno zamówienie i jest on bezterminowy – będzie tak długo ważny, jak długo istnieć będzie Wood Republic.
  5. Transport nagrody na terenie Polski jest bezpłatny. Transport nagrody pozna terytorium Polski jest płatny, a wysokość kwoty jest uzależniona od aktualnych cen przewoźnika.
  6. Wood Republic nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody rzeczowej z przyczyn leżących po Twojej stronie.

Prawa autorskie

Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia na Projekcie wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. Prawa autorskie do zrealizowanych Projektów pozostają po stronie Uczestników Konkursu. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność Projektu z prawem oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Projektu do Konkursu oraz że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku, gdyby Projekt naruszył prawa osób trzecich. 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być zgłoszone do nas na piśmie, nie później jednak niż czternaście dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, Twój dokładny adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamację prześlij do nas mailem i dodaj dopisek “Konkurs”.
 4. Reklamacje będziemy rozpatrywać pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w Serwisach Społecznościowych oraz na stronach internetowych.

Wiecie, że uwielbiamy, kiedy dzielicie się z nami zdjęciami Waszych wnętrz z naszymi meblami! Często dostajemy od Was foty z miłym komentarzem. Postanowiliśmy zatem uruchomić drugą edycję konkursu i wynagrodzić najlepszą pracę!

Domestic, czyli meble Wood Republic
w domu

Nagrodą główną jest mebel do wyboru z poniższej listy:
BIFF.1, BIFF.2, FIU.1, FIU.2, JOOMLA, JOOMLA.lit, NORSK.puf, NORSK.single

Aby wziąć udział w konkursie,
wykonaj przynajmniej jedną fotografię mebla od Wood Republic, który znajduje się w realnej przestrzeni prywatnej. Prześlij zdjęcie na adres: art.woodrepublic@gmail.com

Nie masz jeszcze żadnego mebla od nas?
Nic straconego, to świetna szansa na przygarnięcie pierwszego do kolekcji.
Dowolną techniką przygotuj projekt wymarzonego mebla lub wnętrza z okazami od Wood Republic. Możesz rysować, malować, projektować w programie graficznym, robić kolaże… Dajemy Ci pełną wolność! Pracę prześlij na adres art.woodrepublic@gmail.com

Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w mailu zwrotnym. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, wiadomość należy wysłać ponownie lub skontaktować się z nami telefonicznie.

 Na prace czekamy w terminie od 21.05.2022 do 05.06.2022 24.07.2022 do godziny 23:59
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2022.  27.07.2022.

Powodzenia!


Regulamin

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Wood Republic Michał Rypiński z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czerwonackiej 1A;  61-016 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7822397524, zwana dalej „Organizatorem”. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy w szczególności od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26) .). Konkurs nosi nazwę „Domestic, czyli meble Wood Republic w Twoim domu”.
Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.woodrepublic.pl/konkurs (zwanej dalej „Stroną Konkursową”) oraz mediów społecznościowych.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 1. Możesz wziąć udział w konkursie, jeśli jeteś pełnoletni w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Jeśli jesteś naszym Pracownikiem – Ty, Twój małżonek, dzieci, rodzeństwo i rodzice nie możecie wziąć udziału w konkursie.
 3. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 20.05.2022. do 05.06.2022. 24.07.2022. do godziny: 23:59
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2022. 27.07.2022.
 5. Możesz przysłać więcej, niż jedną Pracę, będzie nam niezmiernie miło, niemniej ilość przesłanych Prac nie wpływa na szanse wygrania konkursu.
 6. Wybierzemy 1 pracę, która według nas będzie najlepsza. 
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród dodatkowych.
 8. Pracę wyślij nam w formie cyfrowej (plik .jpg lub .pdf) na adres: art.woodrepublic@gmail.com  – czekamy na nią do 5. czerwca 2022 roku do 23:59. Podpisz swoją Pracę co najmniej imieniem. Możesz dobrowolnie podać nam inne dane, jak nazwisko czy numer telefonu.
  Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w mailu zwrotnym. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, wiadomość należy wysłać ponownie lub skontaktować się z nami telefonicznie.
 9. Wysyłając Pracę oświadczasz, że jesteś jej autorem oraz że masz do niej pełne prawa.
 10. Wysyłając mailem Pracę wyrażasz zgodę na jej publikację w Serwisach Społecznościowych Wood Republic oraz na naszych stronach internetowych. 
 11. Wyniki ogłosimy 27.07.2022 za pośrednictwem naszych Serwisów Społecznościowych, a Zwycięzcę dodatkowo poinformujemy o fakcie mailem.
 12. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednocześnie złożeniem poniższych oświadczeń:

  a) Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej.
  b) Oświadczam, że załączona praca nie narusza praw autorskich innych osób.
  c) Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia, z chwilą złożenia pracy konkursowej: wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie dzieła bez dodatkowego wynagrodzenia, wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska jako autora pracy. Z chwilą złożenia pracy konkursowej udzielam organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, ani co do ilości egzemplarzy do wykorzystania w celach wydawniczo promocyjnych, w tym w szczególności publikacji w Internecie.”

  oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Wood Republic Michał Rypiński.

Zadanie konkursowe:

a) wykonaj przynajmniej jedną fotografię mebla wykonanego przez Wood Republic, który znajduje się w realnej przestrzeni prywatnej.
b) Dowolną techniką przygotuj projekt wymarzonego mebla lub wnętrza z okazami od Wood Republic.

Nagroda

  1. Jeśli Twoja praca będzie najlepsza, dostaniesz od nas nagrodę. Nagrodą jest własnoręcznie przez nas wykonany mebel, który wybierzesz spośród okazów: BIFF.1, BIFF.2, FIU.1, FIU.2, JOOMLA, JOOMLA.lit, NORSK.puf, NORSK.single
   Możesz wybrać kolor olejowosku, którym będzie wybarwiony mebel.
   Jeśli potrzebujesz więcej mebli, dajemy Ci 15% rabatu od naszych regularnych cen na jedno całe zamówienie.
  2. Możesz być nagrodzona / nagrodzony tylko jedną z dostępnych nagród, bez względu na to, ile Prac nam wyślesz.
  3. Nagrodę rzeczową możesz odebrać od nas osobiście, a przy okazji pogadać o sprawach bardziej lub mniej ważnych, wypić z nami kawę i zjeść pączka. Jeśli jednak do Poznania Ci nie po drodze, nagrodę wyślemy Ci kurierem na wskazany adres.
  4. Rabat -15% można wykorzystać na całe jedno zamówienie i jest on bezterminowy – będzie tak długo ważny, jak długo istnieć będzie Wood Republic.
  5. Transport nagrody na terenie Polski jest bezpłatny. Transport nagrody pozna terytorium Polski jest płatny, a wysokość kwoty jest uzależniona od aktualnych cen przewoźnika.
  6. Wood Republic nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody rzeczowej z przyczyn leżących po Twojej stronie.

Prawa autorskie

Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia na Projekcie wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. Prawa autorskie do zrealizowanych Projektów pozostają po stronie Uczestników Konkursu. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność Projektu z prawem oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Projektu do Konkursu oraz że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku, gdyby Projekt naruszył prawa osób trzecich. 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być zgłoszone do nas na piśmie, nie później jednak niż czternaście dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, Twój dokładny adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamację prześlij do nas mailem i dodaj dopisek “Konkurs”.
 4. Reklamacje będziemy rozpatrywać pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w Serwisach Społecznościowych oraz na stronach internetowych.